Recommend

ถึงคุณลูกค้าผู้น่ารัก

posted on 30 Jan 2013 17:43 by terasphere in Poetry
เขียนถึงคุณลูกค้าผู้น่ารัก
คุณจะทักผมดึกสักเท่าไหร่
คุณจะจ่ายเงินช้าสักเท่าไร
คุณจะให้ผมแก้แม้กี่คราว

ผมไม่เคยคิดเบื่อเชื่อผมเถิด
งานที่ส่งบรรจงเลิศทุกข้อกล่าว
กลั่นหัวใจใส่สมองต้องแพรวพราว
ประดับดาวทั้งฟ้าลงมากรอง

คุณจะติจะเตียนให้เขียนแก้
ซํ้าๆ แม้ไปมาน่าหม่นหมอง
เวลาคุณมีค่ายิ่งกว่าทอง
เวลาผมเป็นรองต้องตามใจ

เถิดครับคุณลูกค้าผู้น่ารัก
ผมยังมีใจภักดิ์เหลือผลักไส
แค่คุณส่งเมล์มาเมื่อคราใด
ผมเปิดกล่องรอไว้ใส่ใจคุณ

Comment

Comment:

Tweet

เข้าว่ากันว่าลูกค้าคือพระเจ้า

#1 By ปาปิลิโอ on 2013-01-30 19:14